KURS OPERATORA KOPARKI

KURS OPERATORA KOPARKI

Kurs operatora koparki jednonaczyniowej kl. III (wszystkie typy) ma na celu przygotowanie uczestników kursu do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn oraz urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych w zakresie III klasy uprawnień. 

 • DOFINANSOWANIE 

czytaj więcej…
1

WYMAGANIA

 • wykształcenie co najmniej podstawowe

 • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora maszyn określonej specjalności

 • ukończone 18 lat

2

SZKOLENIE

Kurs operatora koparki obejmuje 202 godziny, w tym 116 godzin zajęć teoretycznych i 86 godzin zajęć praktycznych

3

EGZAMIN

Kurs operatora koparki kończy się egzaminem przed komisją powołaną przez Centrum Certyfikacji i Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

4

UPRAWNIENIA

Po ukończeniu kursu uczestnik uzyskuje książeczkę operatora maszyn roboczych potwierdzającą uprawnienia do wykonywania zawodu operatora koparki.

 • DOFINANSOWANIE 

czytaj więcej…

Uprawnia do kierowania :

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4 250 kg z zastrzeżeniem ust. 2
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM
1

WYMAGANIA

 • orzeczenie lekarskie

 • fotografii przodem (3,5×4,5)

 • pisemnej zgody (niepełnoletni)

 • ukończone 17lat i 9miesięcy

 • Profil PKK >> więcej

2

SZKOLENIE

Zajęcia teoretyczne 30h

 • przepisy służące bezpieczeństwu

 • zagrożenia w ruchu drogowym

 • sytuacje nadzwyczajne

 • obowiązki kierowcy

Zajęcia praktyczne 30h

 • praktyka na placu manewr.

 • praktyka w ruchu drogowym

3

EGZAMIN

Wewnętrzny

 • odbywa się w Ośrodku Szkolenia

 • po odbytym kursie

 • koszt w cenie kursu

Państwowy

 • odbywa się w WORDzie

 • po zdanym egz. wewnętrznym

 • koszt : 30zł (T) 140zł (P)

4

UPRAWNIENIA

Udaj się do Wydziału komunikacji( właściwego ze względu na miejsce zamieszkania) i tam pokaż dowód opłaty wykonanej na poczet wydania dokumentu. Po dokonaniu płatności, należy udać się do urzędu z dowodem zapłaty i tam dokonać reszty formalności.

CENNIK

CENNIK

BADANIA

PLN1800
 • 30h teorii / 30 h praktyki
 • Dodatkowo jazda na płycie poślizgowej ODTJ
 • Wariant mini nie zawiera dodatkowych kursów zawartych w cenie

KURS

PLN2000
 • 30h teorii / 30 h praktyki
 • Dodatkowo jeden kurs do wyboru:
 • Doskonalenie techniki jazdy na płycie poślizgowej ODTJ lub diagnostyka samochodowa BOSCH KTS

EGZAMIN

PLN2200
 • 30h teorii / 30h praktyki
 • Dodatkowo dwa kursy:
 • Doskonalenie techniki jazdy na płycie poślizgowej ODTJ i diagnostyka samochodowa BOSCH KTS

MINI

PLN1800
 • 30h teorii / 30 h praktyki
 • Dodatkowo jazda na płycie poślizgowej ODTJ

STANDARD

PLN2000
 • 30h teorii / 30 h praktyki
 • Dodatkowo jeden kurs do wyboru:
 • Doskonalenie techniki jazdy na płycie poślizgowej ODTJ lub diagnostyka samochodowa BOSCH KTS

EXPERT

PLN2200
 • 30h teorii / 30h praktyki
 • Dodatkowo dwa kursy:
 • Doskonalenie techniki jazdy na płycie poślizgowej ODTJ i diagnostyka samochodowa BOSCH KTS

POWIĄZANE USŁUGI